سعید عقیقی

  • این فیلم‌های عاشقانه ایرانی را ببینید

    این فیلم‌های عاشقانه ایرانی را ببینید

    پیشنهاد فرهنگی > سینمابا نگاهی به روایت‌های عاشقانه‌ ایرانی می‌توان نتیجه گرفت آن دسته از فیلم‌ها ماندگار شده‌اند که صرفا به یک موضوع عاشقانه و احساسی پرداخته نشده بلکه دنیای شکل گرفته حول شخصیت‌ها و روایت آنها داستانی واقعی همراه با مسائل اجتماعی است.