کتاب ذهن ذن، ذهن آغازگر

  • نگاهی به کتاب «ذهنِ ذن، ذهن آغازگر»

    نگاهی به کتاب «ذهنِ ذن، ذهن آغازگر»

    پیشنهاد فرهنگی > کتابمردم نسبت به دشواری ذن دچار کج فهمی شده‌اند؛ دشواری آن به این دلیل نیست که چهارزانو نشستن یا به روشن ضمیری رسیدن سخت است. علت این دشواری آن است که خالص نگهداشتن ذهن و تمرین آن به مفهوم بنیادین سخت است.