مهدی دراج

  • فیلم نُه؛ شما را می‌ترساند

    فیلم نُه؛ شما را می‌ترساند

    پیشنهاد فرهنگی > سینمالوکیشن جنگلی و دست نخوره این فیلم برای ایجاد ترس و اضطراب به تماشاگر به خوبی انتخاب شده است. بستر اصلی داستان با وجود این‌که به جنگ جهانی دوم مربوط است، آمیخته با تخیل و فضای ذهنی نویسنده همراه شده است.