دوره‌ های DBA

  • چگونه یک محیط کار سمی را مدیریت کنم؟

    چگونه یک محیط کار سمی را مدیریت کنم؟

    سبک زندگی > مهارت‌ و آموزششاید این سوالی باشد که به عنوان یک مدیر برایتان به وجود بیاید، همانطور که برای من به وجود آمد. من مدیریت یک محیط کار سمی را بر عهده داشتم. محیطی که در آن فرد یا افرادی به تخریب نظام سیستم کاری مجموعه مشغول بودند.