جنگ فضایی

  • جنگ‌های فضایی؛ واقعیتی از آینده

    جنگ‌های فضایی؛ واقعیتی از آینده

    فناوری > فناوری روزایرنا زندگی- شاید زمانی که صحبت از جنگ و ارتش فضایی می‌شود، همه به صحنه‌های فیلم‌های علمی-تخیلی فکر کنند، اما با وجود افزایش رقابت کشورهای مختلف در عرصه فضایی احتمال وقوع درگیری و ایجاد تعارض در این زمینه وجود دارد.