جمهوری چک

  • جاودانگی را با کوندرا درک کنیم

    جاودانگی را با کوندرا درک کنیم

    پیشنهاد فرهنگی > کتابدر مقایسه با سایر آثار کوندرا که بیش‌تر، اندیشه‌های سیاسی را مطرح می‌کنند کتاب جاودانگی از درون‌مایه فلسفی بیشتر و عمیق‌تری برخوردار است و مفاهیم جهانی‌تری را در خود می‌گنجاند.