جایزه نوبل ادبیات

  • گونتر گراس روایت‌گر تاریخ پایین‌دستی‌ها

    گونتر گراس روایت‌گر تاریخ پایین‌دستی‌ها

    پیشنهاد فرهنگی > کتاببی حسی موضعی از زبان راوی اول شخص روایت می‌شود. اُبرهارد اشتراوش، دبیر تاریخ، ظاهرا شکست خورده در رابطه ی عاطفی‌اش ، نوجوانی ۱۷ ساله در زمان جنگ دوم جهانی، راوی دو قصه یا داستان است که هر دو در گذشته رخ داده است.

  • جاودانگی را با کوندرا درک کنیم

    جاودانگی را با کوندرا درک کنیم

    پیشنهاد فرهنگی > کتابدر مقایسه با سایر آثار کوندرا که بیش‌تر، اندیشه‌های سیاسی را مطرح می‌کنند کتاب جاودانگی از درون‌مایه فلسفی بیشتر و عمیق‌تری برخوردار است و مفاهیم جهانی‌تری را در خود می‌گنجاند.