بلوغ دختران پسران

  • بلوغ زودرس دختران با افزایش وزن مرتبط است

    بلوغ زودرس دختران با افزایش وزن مرتبط است

    سلامت > سلامت جنسیمحققان به این نتیجه رسیده‌اند که ژن‌ها ممکن است به‌طور غیرمستقیم بر سن دختران با تسریع افزایش وزن در دوران کودکی، که عاملی برای خطر بلوغ زودرس است، تأثیر بگذارد . بر اساس این مطالعه، ژن های دیگری نیز وجود دارند که می توانند به طور مستقیم بر بلوغ تأثیر بگذارند.