امیر جدیدی

  • بازیگران چهره نیز به کمک لتیان نیامدند

    بازیگران چهره نیز به کمک لتیان نیامدند

    پیشنهاد فرهنگی > سینمازمانی که فیلم لتیان را ببینید در انتهای فیلم بازیگران را با نام‌های واقعی‌شان به یاد دارید و مخاطب هیچ گونه ارتباطی با شخصیت‌های فیلم نامه برقرار نمی‌کند. مشکل اصلی فیلم لتیان فارغ از دیگر ایراداتش، شخصیت پردازی بسیار ضعیف است.