همه چیز درباره پیاده روی اربعین ۹۸

قرارها گذاشته می‌شوند. مقدمات فراهم می‌شود و قطره‌ها کم کم خودشان را برای رسیدن به دریای اربعین حسینی آماده وصل می‌کنند. 

ایرنا زندگی همراه با زائرانی حسینی در اربعین سال ۱۳۹۸ مجموعه مطالب و گزارش‌های کاربردی در مورد این سفر معنوی را آماده کرده است که در ادامه می‌خوانید. 

(این پرونده بروزرسانی می‌شود)

برچسب‌ها

اخبار پرونده