فهرست اخبار همسرداری

  • چرا عاطفه بین زوج ها کوچ می کند؟

    چرا عاطفه بین زوج ها کوچ می کند؟

    همسرداریآنچنان برنامه ریزی کرده بودند که بقول خودشان همه را انگشت به دهن کنند، ابراز محبتشان نه تنها در خانه بلکه در جمع دوستان و فامیل نیز باید وجود داشته باشد، از بیان کلمات محبت آمیز دریغ نکرده و عشق واقعی شان را به هم ابراز کنند.